Zarządzanie Nieruchomościami:

Zarządzanie nieruchomościami jest to działalność zawodowa, prowadzona przez osoby posiadające licencję zarządcy nieruchomości. W ramach zarządzania nieruchomościami oferujemy wykonywanie czynności przez licencjonowanych zarządców:
  • prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości,
  • planowanie krótko- i długookresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwoju nieruchomości,
  • zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
  • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
  • zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej;
  • bieżące administrowanie nieruchomością,
  • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
  • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość,
  • opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Czynności wykonywane są z pełnym poszanowaniem prawa, a przede wszystkim prawa własności i współwłasności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

powered by M.G. Copyright © 2014 CORT All Rights Reserved